Öğrenci Kulüpleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; yetiştirmekte olduğu öğrencilerin sportif gelişmelerine katkı sağlamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak ve öğrencilerin bir araya gelerek organize hareket etmesini sağlamak amacıyla, sportif ekinliğin yapılabilecek olduğu her türlü imkanı sunmaktadır.
Çeşitli spor tesislerinin bulunduğu üniversitemizde öğrencilerimiz birçok branşta etkinliklere katılır. Çeşitli branşlarda spor kursları ve turnuvaları düzenlenir.
Ayrıca üniversitelerarası spor yarışmalarında takımlarımız üniversitemizi temsil etmektedirler. Öğrencilerimiz her yıl yapılan seçmelere katılarak diledikleri spor takımlarına katılma olanakları bulunmaktadır.
Üniversitemizde Basketbol,Futbol,Masa Tenisi, Tenis Kortu, Badminton, Salon Futbolu ( Futsal), Halk Oyunları takımları bulunmakta ve müsabakalara katılmaktadırlar.
Akademik yıl süresince spor tesisleri 9.00-22.30 saatleri arasında, öğrencilerimize açıktır.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları üniversitenin kurumsal kimliğine uygun araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiştirebilmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılama ve tüm üniversitenin faydalanmasına imkan sağlamak üzere oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal kültürel ve bilimsel amaçlı toplulukların kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam ve dayanak
MADDE 2 – 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uyguları Yönetmenliği”nin 16. ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönerge Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Topluluklarına ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – Bu yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üniversite: Hasan Kalyoncu   Üniversitesini,
 2. Rektör:Hasan Kalyoncu  Üniversite Rektörünü,
 3. KM: Hasan Kalyoncu  Üniversitesi Kültür Müdürlüğü,

ç) Öğrenci Topluluğu: Her biri farklı olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuş üniversite düzeyindeki öğrenci topluluklarını,

 1. Akademik Danışman: Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu Hasan Kalyoncu  Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim elemanını,
 2. Öğrenci: Hasan Kalyoncu Üniversitesi ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerini ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim ve İşleyiş
Etkinliklerin yürütülmesi
MADDE 4 – Kültür Müdürlüğü, personelleri tarafından eğitim öğretim yılı sonuna kadar olan çalışmaları yürütür.

Kültür Müdürlüğü görev ve sorumlulukları
MADDE 5 – Kültür Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Öğrenci etkinliklerinin 2547 Sayılı Kanun’da belirtilen yükseköğretim amaçlarına uygunluk sağlamak,
 2. Öğrencilerin ders dışı bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerinin yürütülmesini programlamak, uygulanmasını denetlemek, her öğrencinin bu etkinliklerle, ilgili en az bir topluluğa üye olmasını özendirmek
 3. Bütçeye öğrenci etkinliklerini desteklemek amacıyla konulmuş ödeneği, üniversite içi ve dışı kaynaklardan elde edilen gelirlerin çeşitli topluluklar için dengeli biçimde kullanılıp kullanılmadığını sağlamak

ç) Öğrenci topluluklarının kurulmasına ilişkin önerileri değerlendirmek,
d)    Toplulukların etkinliklerini denetlemek,
e)    Üniversitenin öğrenci toplulukları için sağladığı oda, alet, malzeme vb. şeylerin en
yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
f)       Öğretim yılı sonunda öğrenci toplulukları ve etkinlikleri ile ilgili bir rapor
hazırlamak,
g)    İhtiyaç oldukça toplanarak çalışmalarla ilgili durum değerlendirilmesi yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci toplulukları Öğrenci topluluklarının kurulması
MADDE 6 – Öğrenciler topluluk kuruş ve işleyişi ile ilgili ilk başvuruyu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yaparlar. Topluluk kurma başvurulan her akademik yarıyılın ilk bir ayı içinde yapılır. Yeni kumlan topluluklar Rektörün veya ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile işlerlik kazanır.

Topluluk kurmak isteyen öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunabilmek için, üst yazı, danışmanın kabul ettiğine dair yazı, topluluk kurucu üye formu, en az 15 kişiden oluşan üye listesi ile müracaat ederler.
Kuruluşuna izin verilen topluluk bir ay içinde Topluluk temsilcisini seçer. Seçilen Topluluk temsilcisi Akademik Danışman tarafından Kültür Müdürlüğünün onayına sunulur.

Öğrenci topluluklarının çalışma esasları

MADDE 7 – Öğrenci Topluluklarının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Öğrenci toplulukları, Kültür Müdürlüğü bilgisi dâhilinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütürler.
 2. Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, bilgi şöleni, gösteri, yarışma, seminer ve çeşitli yayın faaliyetleri vb. etkinlikler düzenlerler.
 3. Topluluklar üniversitesinin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları taktirde faaliyetlerine son verilir.

ç) Aynı maçla birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz, kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer toplulukların faaliyet alanına girmemeye özen gösterirler. Ancak topluluklar ortak faaliyet düzenleyebilirler
d)        Topluluklar her yıl Ekim ayında Topluluk Temsilcisini seçmek zorundadırlar.
Faaliyette bulunmayan, topluluk amaç ve usulüne aykırı faaliyette bulunan
toplulukların faaliyetlerine, Kültür Müdürlüğü tarafından son verilebilir.
e)     Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan konularda
topluluk kurulamaz.
f)           Topluluklar, yıllık faaliyet programlarını Kültür Müdürlüğüne onaylatmak
zorundadırlar.
g)    Topluluklar düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili olarak en geç 15 gün öncesinden
Kültür Müdürlüğüne haber vermek ve onay almak zorundadırlar.
ğ) Topluluklarda öğrencilerin genel ahlakının bozulmasına, uyuşturucu, kumar vb. zararlı alışkanlıklara neden olabilecek etkinlikler yapılamaz.
h)    Akademik Danışmanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenlenemez.
ı) Topluluk tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanacak raporlar yılsonunda Kültür Müdürlüğüne verilir.

 

Akademik danışmanlık
MADDE 8-

 1. Her topluluğun bir akademik danışmanı olması zorunludur. Zorunlu kalmadıkça bir öğretim elemanı birden fazla öğrenci topluluğunda akademik danışmanlık yapamaz.
 2. Akademik Danışman, Üniversitenin öğretim elemanları arasında kendisinin de onayı alındıktan sonra Kültür Müdürlüğü tarafından sunularak Rektörlük Makamının onayı ile belirlenirler.
 3. Yönergenin birinci maddesindeki amacın gerçekleşmesine yönelik kurulacak topluluklarla ilgili çalışma programlarının hazırlanmasında yardımcı olurlar.
 4. Topluluk çalışmalarını yönerge ilkelerine bağlı kalarak denetler, yürütülmesine yardımcı olur ve faaliyetlerinden sorumlu olurlar.
 5. Topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlığına yardımcı olur ve üniversitenin para, araç, gereç ve yer olanaklarından yararlanmak için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunurlar.
 6. Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek, akademik danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunurlar.
 7. Topluluk Akademik Danışman mazeretli ya da mazeretsiz olarak danışmanlıktan ayrılması durumunda, Topluluk Temsilcisinin müracaatı halinde Kültür Müdürlüğünün onayı ile yeni bir akademik danışman belirlenir.

Topluluk Temsilcisi MADDE 9-

 1. Topluluğa üye öğrenciler tarafından seçilerek akademik danışman tarafından atanır.
 2. Topluluk ile Kültür Müdürlüğü arasında ki koordinasyonu sağlar

İnceleme kurulu MADDE 10-
a) Rektörlük tarafından atanmış, akademik danışman arasından, SK.S.D.B kültür Müdürlüğünün teklifiyle Rektörlükçe atanmış en az 3 kişiden oluşan kuruldur.
c)    Toplulukların üniversite mensuplarına ve kamuoyuna sunacakları veya
yayınlayacakları çalışmalarda hazırlayacakları dergi, bildiri, tiyatro oyunları ve
gösteri metinlerinin, genel ilkeler çerçevesinde amaç ve usulüne uygun olup
olmadığını denetler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Topluluklarına Üyelik

Üyelik
MADDE 11- Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde kurulan Öğrenci Topluluklarına üniversitemiz ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile personel eş ve çocukları üye olabilir.

Topluluk üyeliğinin düşmesi
MADDE 12- Topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapanlar, disiplin cezası alanlar, herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar ve verilen görevi yerine getirmeyenler, topluluk temsilcisinin uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, gerekçe gösterilerek topluluk temsilcisinin önerisi ile üyelikten çıkartılırlar. Üyeliği sonra eren öğrenciler itirazlarını Kültür Müdürlüğüne yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM Mali İşler ve Kayıtlar
Mali Hükümler
MADDE 13- Topluluk temsilcisi ile akademik danışman, her akademik yılın başında yıl içinde öngördüğü faaliyetlerin niteliğini, dökümünü ve maliyetini faaliyet programı şeklinde Kültür Müdürlüğüne teklif eder. Mali hükümlerle ilgili faaliyet programı, Kültür Müdürlüğünün görüşünü belirten bir üst yazıyla ve Rektörlük makamının oluru alındıktan sonra uygulamasına geçilir.

Öğrenci Topluluklarının Gelirleri ve Giderleri

Gelirler
MADDE 14- Topluluklar, kendi adlarına gelir elde edemezler, harcama yapamazlar. Ancak yapılacak faaliyetlerde, topluluk temsilcisi ve akademik danışman talebi, Kültür Müdürlüğünün teklifi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın destekleyici firma seçimi yapılabilir.

Giderler
MADDE 15-Hasan kalyoncu  Üniversitesi öğrenci topluluklarının amaç ve işleyişi mali kaynağa ihtiyaç duyulan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemese de Kültür Müdürlüğünün izniyle gerçekleştirecek topluluk faaliyetleri için ihtiyaç duyulan harcamalar, bütçe imkanları dahilinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanır.

Destekleyici
MADDE 16- Öğrenci toplulukları, etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli özel, kamu kurum ve kuruluşlarından destekleyici yardım alabilirler. Destekleyicilik hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bilgi verilmelidir. Rektörlükten onay alındığı takdirde etkinlik hazırlıklarına başlanmalıdır. Destekleyicilik alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Destekleyicilik anlaşması Hasan Kalyoncu  Üniversitesini yasal ve mali sorumluluğa itecek nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten şirketlerin destekleyici önerileri kabul edilemez.
ALTINCI BÖLÜM Toplulukların ve Üyeliğin Sona Erdirilmesi MADDE 17- Toplulukların Kapatılması
a)Topluluk üye sayısının 15 altına düşmesi halinde topluluk, Kültür Müdürlüğünün görüşü ile kapatılır.
b)Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun,ülkenin genel ahlak kurallarıyla yönergedeki yazılı kurallara ve üniversitenin kanun,yönetmelik ve yönergeleri ile öğrenci toplulukları yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunu belirlenmesi durumunda;Kültür Müdürlüğünün teklifi Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığının uygun görüşü ile topluluk kapatılır.topluluğun başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulamaları,gerektiğinde bunlar hakkında yasal işlemlere başvurulur.
c)Bir öğretim yılında amacına uygun en az iki faaliyet yapmayan,çalışma raporunun en geç eğitim öğretim yılı sonuna kadar ve etkinlik programının her öğretim yılının ilk ayı sonuna kadar Kültür Müdürlüğüne vermeyen Topluluklar Kültür Müdürlüğünün önerisi üzerine Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır.Yapılan uyarıları yerine getirmeyen topluluk Kültür Müdürlüğünün uygun görüşü ile kapatılır. ç)Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa Kültür Müdürlüğü uygun görüşü ile kapatılır.
d)Topluluklarla ilgili her türlü uyuşmazlıklar Kültür Müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Disiplin işleri
MADDE 18-Öğrenci Topluluğu üyelerine, Hasan Kalyoncu  Üniversitesi öğrencilerine uygulanan disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut Toplulukların Durumu
GEÇİCİ MADDE 1-Hali hazırda var olan topluluklar bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fesh edilmiş sayılırlar.Topluluk kurmak isteyen öğrenciler bu yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda başvuruları yapmak zorundadırlar.

Yürülükten Kaldırma
MADDE 19-Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,…………………………………………………….. tarihli ve
…………………… sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Hasan Kalyoncu  Üniversitesi öğrencileri,
Bilimsel,Kültürel,Sosyal ve Sportif Etkinlikleri Yönergesi yürürlükten kalkmış olur. Yürürlük
MADDE 20-Bu yönerge Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21-Bu yönerge hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör’ü yürütür.